Začuti okus

nežnih trenutkov

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

»MILKA – ZAČUTI OKUS NEŽNIH TRENUTKOV«

 

Ta Pravila in splošni pogoji določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »MILKA – ZAČUTI OKUS NEŽNIH TRENUTKOV« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta Pravila in splošni pogoji so objavljeni na spletnih naslovih www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si.

 

 • ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

 

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: Organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo potekala od 6. 9. 2021 (od 00:00:01) do 3. 10. 2021 (do 23:59:59). 

 

 • OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let ali več, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. 

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Mondelez in Organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za Organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, vnuki, posvojenci, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

 

 • NAČINI IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

Prek SMS-a

Oseba lahko sodeluje v nagradni igri tako, da pošlje besedilno sporočilo na številko 6111. Sporočilo mora vsebovati ključno besedo ter številko računa, izdanega na kateremkoli prodajnem mestu na ozemlju Republike Slovenije, za nakup čokolade, piškotov ali pralin Milka v skupni vrednosti vsaj 2,99 EUR. Račun lahko vsebuje tudi druge izdelke.

Promocijska pakiranja (duo in/ali trio pack, 1+1 gratis paketi, darilni paketi, in&out paketi, mega in/ali giant box paketi)    se štejejo kot en produkt, saj so označeni samo z eno EAN/BAR kodo. 

Besedilno sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic): 

Milka (»ključna beseda«), ime, priimek, številka računa, ki dokazuje nakup čokolade, piškotov ali pralin Milka v skupni vrednosti vsaj 2,99 EUR. 

Primer besedilnega sporočila:

Milka Janez Novak 1234567

Po uspešno poslanem besedilnem sporočilu, kot je navedeno v teh Pravilih in splošnih pogojih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri Milka. Prosimo, shranite svoj račun, seznam nagrajencev bo objavljen na spletnih straneh www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si. Pravila in splošni pogoji sodelovanja so na voljo na spletnih straneh www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si.

Lahko se zgodi, da bo udeleženec zgornje sporočilo prejel tudi v primeru, da osebnih podatkov (ime in priimek) ni poslal ali pa ni poslal prave številke računa, temveč je poslal neko drugo številko, ki je bila navedena na računu, ki ni številka računa (lahko se zgodi, da številka računa na računu ni jasno navedena). V tem primeru lahko Organizator sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne. 

Vsako poslano besedilno sporočilo se zaračuna po ceniku mobilnega operaterja. 

Mobilni operater: 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI82898286. 

 

Prek SPLETNE STRANI

 

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi prek spletne strani www.milkaneznitrenutki.si, kjer mora najprej označiti, da se strinja s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre, nato pa vnesti številko računa, izdanega na kateremkoli prodajnem mestu na ozemlju Republike Slovenije, za nakup čokolade, piškotov ali pralin Milka v skupni vrednosti vsaj 2,99 EUR, ter ime in priimek, naslov bivanja in poštno številko, datum rojstva in telefonsko številko. 

Nakup izdelka Milka ali kateregakoli drugega izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da prek spletne strani www.milkaneznitrenutki.si naloži tri (3) različne fotografije, na katerih oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, skupaj s še dvema (2) osebama uživa v ogledu filma doma, v kinu ali kjerkoli drugje, pri čemer mora prav tako označiti, da se strinja s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre, ter vpisati ime in priimek, naslov bivanja in poštno številko, datum rojstva in telefonsko številko. 

Organizator se lahko tudi v primeru prijave prek spleta in v primeru naloženih fotografij sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne, če v prijavi manjka kateri od zahtevanih elementov (če udeleženec naloži manj kot tri fotografije, če fotografije niso povezane z zahtevano vsebino, če udeleženec ne vpiše enega ali več osebnih podatkov). 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki bodo sodelovale na enega od zgoraj opisanih načinov do 3. 10. 2021 (do 23:59:59). 

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar z različnimi številkami računa.

Če se posameznik odloči, da bo v nagradni igri sodeloval z naloženimi fotografijami, to lahko stori enkrat za vsako žrebanje. V primeru dnevnih nagrad je to enkrat dnevno (eno žrebaje), v primeru tedenskih nagrad pa je največje število prijav v nagradno igro 7-krat v tednu oziroma 1-krat na dan, z različnimi fotografijami. 

Z eno številko posameznega računa/tremi fotografijami se lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat oziroma le ena oseba, in sicer tista, katere račun ali fotografije je Organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v SMS-u navedena imena več oseb, bo Organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba, in bo nagrado podelil le tej osebi.

Ena oseba lahko v nagradni igri z eno številko računa (prek SMS-a ali SPLETNE STRANI)/tremi fotografijami sodeluje le v enem žrebanju. To pomeni, da če je oseba z eno številko računa/tremi fotografijami sodelovala v prvem tednu, z isto številko računa/istimi fotografijami ne more sodelovati v drugem ali kateremkoli drugem tednu. 

Udeleženec mora shraniti originalni račun s številko računa, ki jo je Organizatorju poslal v besedilnem sporočilu, do 3. 12. 2012. Za pridobitev nagrade je treba kopijo računa izročiti Organizatorju. Udeleženec, ki v nagradni igri sodeluje tako, da na spletno stran naloži tri fotografije, mora naložene fotografije prav tako shraniti do 3. 12. 2021. Za pridobitev nagrade je treba naložene fotografije posredovati Organizatorju. Če nagrajenec Organizatorju kopije računa/naloženih fotografij ne izroči/posreduje, do nagrade ni upravičen.

 

 • ŽREBANJE NAGRAD

 

Žrebanje nagrad bo potekalo v poslovnih prostorih Organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana. 

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje Organizator. 

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh Pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo Organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

V bazo podatkov za žrebanje nagrad bodo vključeni vsi udeleženci, ki opravijo zahtevani nakup v znesku najmanj 2,99 EUR v enem nakupu na enem računu in med trajanjem nagradne igre pošljejo SMS na številko 6111 z ustrezno vsebino oziroma ki se s številko računa in vsemi ostalimi potrebnimi podatki prijavijo prek spletne strani www.milkaneznitrenutki.si, ter vsi udeleženci, ki na spletno stran www.milkaneznitrenutki.si naložijo fotografije, ki izpolnjujejo vse potrebne pogoje iz teh Pravil in splošnih pogojev (III. Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri).

 

ŽREBANJE DNEVNIH NAGRAD 

 

Dnevne nagrade: 

56 x avtomatski električni lonec Tefal (po dve nagradi vsak dan) 

Vrednost: 82,02 EUR * 56 = 4.593,12 EUR (brez DDV)

28 x aparat za kavo espresso Krups (po ena nagrada vsak dan) 

Vrednost: 405,39 EUR * 28 = 11.350,92 EUR (brez DDV)

 

Žrebanje DNEVNIH NAGRAJENCEV za ponedeljek, torek, sredo in četrtek bo potekalo naslednji delovni dan med 14. in 15. uro, žrebanje za petek, soboto in nedeljo pa bo vsak ponedeljek med 14. in 15. uro (osebe, ki so se na določen dan v času od 00:00 do 23:59 prijavile v nagradno igro, sodelujejo v žrebanju dobitnikov dnevnih nagrad naslednji delovni dan – na primer: vsi udeleženci, ki se v ponedeljek prijavijo v nagradno igro v času od 00:00 do 23:59, sodelujejo v žrebanju dobitnikov dnevnih nagrad v torek.).

Vsak dan bodo izžrebani po 2 avtomatska električna lonca Tefal ter po 1 aparat za kavo espresso Krups. 

Prvo žrebanje dnevnih nagrajencev bo 7. 9. 2021 med 14. in 15. uro. 

Glede na zgornji razpored in v skladu z njim bo skupno podeljenih 84 dnevnih nagrad.  

Ena oseba ne more večkrat osvojiti dnevne nagrade iste vrste. Dobitnik dnevne nagrade lahko osvoji tudi tedensko nagrado. 

 

ŽREBANJE TEDENSKIH NAGRAD 

 

Tedenske nagrade: 

8 x televizor 4K Android Panasonic 50“ (po dve nagradi vsak teden)

Vrednost: 441,98 EUR * 8 = 3.535,84 EUR (brez DDV)

 

 1. teden: 6. 9. – 12. 9. 2021 (žrebanje bo potekalo 15. 9. 2021 med 11.00 in 12.00 CET)
 2. teden: 13. 9. – 19. 9. 2021 (žrebanje bo potekalo 22. 9. 2021 med 11.00 in 12.00 CET)
 3. teden: 20. 9. – 26. 9. 2021 (žrebanje bo potekalo 19. 9. 2021 med 11.00 in 12.00 CET)
 4. teden: 27. 9. – 3. 10. 2021 (žrebanje bo potekalo 6. 10. 2021 med 11.00 in 12.00 CET)

 

Žrebanja bodo potekala za prijave iz prejšnjega tedna (žrebanja za določeni teden se bodo udeležili udeleženci, ki se bodo v nagradno igro za določeni teden prijavili v obdobju od ponedeljka od 00:00:01 do nedelje do 23:59:59 – na primer: vsi udeleženci, ki se bodo v nagradno igro prijavili v prvem tednu (od ponedeljka, 6. 9. 2021, od 00:00:01, do nedelje, 12. 9. 2021, do 23:59:59), bodo sodelovali v žrebanju samo za ta teden, torej le v žrebanju 15. 9. 2021).  

Vsak teden bosta izžrebana po dva televizorja 4K Android Panasonic 50“.

Glede na zgornji razpored in v skladu z njim bo skupno podeljenih 8 tedenskih nagrad.   

Nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletnih straneh www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si najpozneje v 15 dneh od dneva zadnjega žrebanja nagrajencev (zadnje žrebanje nagrajencev bo 6. 10. 2021).

Organizator bo nagrajence po telefonu ali v pisni obliki (SMS sporočilo) obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Nagrajenec ima na voljo 8 dni, da kopijo/fotografijo prijavljenega in izžrebanega računa kot dokazilo o nakupu pošlje na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po pošti na naslov Organizatorja. 8 dni se šteje od dneva, ko je bil nagrajenec obveščen o tem, da je bil izžreban. 

 

 • NAGRADE

 

Dnevne nagrade: 

56 x avtomatski električni lonec Tefal (po dve nagradi vsak dan) 

Vrednost: 82,02 EUR * 56 = 4.593,12 EUR (brez DDV)

28 x aparat za kavo espresso Krups (po ena nagrada vsak dan) 

Vrednost: 405,39 EUR * 28 = 11.350,92 EUR (brez DDV)

 

Tedenske nagrade: 

8 x televizor 4K Android Panasonic 50“ (po dve nagradi vsak teden)

Vrednost: 441,98 EUR * 8 = 3.535,84 EUR (brez DDV)

 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni mogoča zamenjava za drugo nagrado ali katerikoli drugi izdelek ali korist. 

 

 • DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

 

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo sodelovali z Organizatorjem pri sprejemanju nagrade in zagotavljanju potrebne dokumentacije.

Organizator bo nagrajence po telefonu in v pisni obliki (SMS sporočilo) obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Organizator in nagrajenec se bosta medsebojno dogovorila o podrobnostih predaje nagrad, Organizator bo pridobil osebne podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrado.

Poleg fotografije prijavljenega in izžrebanega računa (velja za tiste, ki sodelujejo z računom) mora nagrajenec na elektronski naslov Organizatorja nagradne.igre@mpgplus.si poslati svoje osebne podatke (ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naslov, poštna številka in mesto stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov) za potrebe postopka. 

Organizator zagotavlja, da bodo nagrade izročene nagrajencem v roku 30 dni od končnega žrebanja (zadnje žrebanje nagrajencev bo 6. 10. 2021).  

Če se bo nagrada, ki je bila poslana nagrajencu po pošti, vrnila na naslov Organizatorja, bo ta v roku 8 dni obvestil nagrajenca, da se je nagrada vrnila in bo lahko nagrajenec prevzel nagrado na naslovu Organizatorja v roku 10 dni od prejema obvestila. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v določenem roku, se mu odvzame pravica do nagrade.

Izročitev nagrad (56 x) avtomatski električni lonec Tefal, (28 x) aparat za kavo espresso Krups in (8 x) televizor 4K Android Panasonic 50'' se bo zgodila po predložitvi vseh zahtevanih podatkov (ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naslov, poštna številka in mesto stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronska pošta) Organizatorju. 

Nagrajenec mora Organizatorju prek pošte ali elektronske pošte potrditi, da je prejel izžrebano nagrado. V primeru, da nagrajenec Organizatorju prevzema nagrade ne bo potrdil, bo Organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi. 

 

 • DAVČNE OBVEZNOSTI

 

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal Organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec Organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec Organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal. 

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade. 

 

 • OBJAVE 

 

Organizator nagradne igre je dolžan ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnih naslovih www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si.

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva zadnjega žrebanja objavljena na spletnih naslovih www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si.

Ta Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopni tudi na naslovu Organizatorja nagradne igre. 

 

 • OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

 

Družba MPG d.o.o. je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim žrebom, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:

- podelitev nagrade;

- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;

- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;

- izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda. 

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
 • podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre ...);
 • ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnih naslovih www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si.

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo. 

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od upravljavca zahtevati:

 • dostop do svojih osebnih podatkov;
 • popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
 • izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
 • da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).

Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:

 • dostop do svojih osebnih podatkov;
 • popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
 • izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
 • da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

 

 • SPLOŠNE DOLOČBE 

 

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko Organizatorju pošljejo besedilno sporočilo ali elektronsko sporočilo v skladu s III. členom teh Pravil in splošnih pogojev, ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.  

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih. 

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro. 

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure prek e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.   

 

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.